Eveniment de finalizare a proiectului Erasmus+ Hipersenzitivitatea – Modul inovator în științele umane (HSP)

Specialiștii EXPERT PSY psih. Armand Veleanovici, PhD, psih. Ana-Maria Agape, psih. Anca Oncioiu și psih. Antonia Veleanovici au prezentat realizările de pe parcursul proiectului.

ENG:

According to the purpose of the High Sensitivity – Innovative Module in Human Sciences Project EXPERT PSY held on 4th of April 2023, in Bucharest the multiplier event for the general public. As part of the high sensitivity project series, which approached the feature of sensory processing sensitivity and environmental sensitivity in children (E-MOTION Project – Potential of High Sensitivity), adults (High Sensitivity – Inovative Module in Human Sciences
Project) and employees (PRO-MOTION – Sensitive Career Management Project) we informed the public about the work of the Consortium within the second project.
During the project development and implementation, the Consortium – consisting of four partners from 4 European Union countries, namely Poland, Spain, Italy and Romania, assumed to develop several intellectual outputs and specific activities with the purpose to advance research, knowledge and support for highly sensitive people (HSP).
The multiplier event in Bucharest started with a welcome coffee and then the four spekears approached relevant topics regarding the project as will be described below. Professionals from the field of psychology as well as other fields of activity joined the event.
Psych. Armand Veleanovici introduced the main aspects regarding the Project as well as the four parteners; WSEI University from Poland, Universidad de Alicante from Spain, Citta Metropolitana di Roma Capitale from Italy and Expert Psy from Romania. Then the intellectual outputs of the project were described with their current and future status. High Sensitivity Project undertook to develop the ”Guidelines of Academic Course on High Sensitivity”, the ”High Sensitivity Course Curriculum”, ”High Sensitivity – Academic Book”, Multimedia Library covering the topic and the ”High Sensitivity Course – Introduction for Academic Staff”. Also, A. Veleanovici approached the relation of the High Sensitive project with the other two projects from the series.
Second speaker, psych. Anca Oncioiu, as part as knowledge sharing which can raise awareness about specific phenomena and influence in a positive way both work of the professionals in particular and the relationships between people in general, went deeper into the issue of high sensitivity, on how the need for these projects arose and how specific, particular difficulties may be overcomed through their implementation. Measuring high sensitivity was the next issue discussed and the level of sensitivity of the individuals in the public was quantified through High Sensitive Person Scale developed by american clinical psychologist and researcher Elaine Aron.
Psych. Ana Agape, the third speaker of the event talked about effective methods of support for highly sensitive people, both for individuals and for the groups, focused on harmonizing interpersonal relationships. Ana then entarteined the audience with specific therapeutic exercises for groups in order for the people to experience how interventions with HSP should be made and what the possible outcomes may be.
Finally, psych. Antonia Veleanovici emphasized patterns of experience of HSP through a TED Talk video in which an arabian women describes how the mind of a high sensitive person works and answers to the most commnon questions regarding high sensitivity. Also, Antonia discussed the main characteristics of a highly sensitive person in relationship with organizational variables at the workplace.

RO:
Conform scopului Proiectului High Sensitivity – Inovative Module in Human Sciences, EXPERT PSY a organizat la București în data de 4 aprilie 2023, evenimentul de multiplicare pentru publicul larg. Ca parte a seriei de proiecte privind înalta sensibilitate, care au abordat caracteristica sensibilității de procesare senzorială și sensibilitatea la mediu: la copii (Proiectul E-MOTION – Potențialul sensibilității ridicate), adulți (Proiectul Sensibilitate ridicată –
Modul inovator în Științe Umane) și angajați (Proiectul PRO -MOTION – Managementul Sensibil al Carierei), în cadrul evenimentului am informat publicul despre activitatea Consorțiului în cadrul celui de-al doilea proiect.
Pe parcursul dezvoltării și implementării proiectului, Consorțiul – format din patru parteneri din patru țări diferite ale Uniunii Europene, și anume Polonia, Spania, Italia și România – și-a asumat să dezvolte mai multe output-uri intelectuale și activități specifice cu scopul de a promova cercetarea, cunoașterea și sprijinul pentru persoanele cu sensibilitate ridicată.
Evenimentul de multiplicare de la București a început cu o cafea de bun venit, iar apoi cei patru speakeri ai evenimentului au abordat subiecte relevante referitoare la proiect, așa cum vom descrie în continuare. La eveniment au participat profesioniști din domeniul psihologiei precum și din alte domenii de activitate.
Psih. Armand Veleanovici a prezentat principalele aspecte referitoare la proiect precum și pe cei patru parteneri; Universitatea WSEI din Polonia, Universidad de Alicante din Spania, Citta Metropolitana di Roma Capitale din Italia și Expert Psy din România. Apoi au fost descrise output-urile intelectuale ale proiectului cu statusul lor actual și viitor. Prin proiectul High Sensitivity, partenerii și-au asumat să elaboreze „Ghidurile pentru cursul academic
despre sensibilitatea ridicată”, „Cursul academic despre sensibilitatea ridicată”, „Înalta sensibilitate – carte academică”, Biblioteca Multimedia care acoperă tematica în discuție și programul „Cursul despre sensibilitatea ridicată – Introducere pentru personalul academic”. De asemenea, A. Veleanovici a abordat relația proiectului High Sensitive cu celelalte două proiecte din serie.
Al doilea vorbitor, psih. Anca Oncioiu, ca parte a schimbului de cunoștințe care poate crește gradul de conștientizare asupra unor fenomene specifice și poate influența în mod pozitiv atât munca profesioniștilor în special, cât și relațiile dintre oameni în general, a aprofundat problema sensibilității ridicate, a modului în care a apărut necesitatea acestor proiecte și a modului în care pot fi depășite dificultățile specifice prin implementarea lor.
Măsurarea sensibilității ridicate a fost următorul subiect discutat, iar nivelul de sensibilitate al participanților a fost cuantificat cu ajutorul Scalei de măsurare a sensibilității ridicate dezvoltată de psihologul clinician și cercetătorul american Elaine Aron.
Psih. Ana Agape, al treilea speaker al evenimentului a vorbit despre metodele eficiente și eficace de sprijinire a persoanelor extrem de sensibile, atât la nivel individual cât și de grup, metode axate pe armonizarea relațiilor interpersonale. Ana a încântat apoi audiența cu o serie de exerciții specifice pentru grupuri, pentru ca persoanele din sală să experimenteze cum ar trebui făcute intervențiile cu persoanele cu sensibilitate ridicată și care ar putea fi
rezultatele.
În cele din urmă, psih. Antonia Veleanovici a scos în evidență pattern-urile de experiență ale persoanelor înalt sensibile printr-un videoclip TED Talk în care o femeie arabă descrie modul în care funcționează mintea unei persoane foarte sensibile și răspunde la cele mai frecvente întrebări referitoare la sensibilitatea ridicată. De asemenea, Antonia a discutat despre principalele caracteristici ale unei persoane înalt sensibile în relația cu variabilele organizaționale la locul de muncă.

Lasă un răspuns