Adeziune

Plata cotizației, contribuțiilor, donațiilor, procentului de 2% din impozit se poate face în contul IBAN:

  • Asociatia Expert Psy
  • Cod fiscal: 33871973
  • RO71RNCB0317158388480001

Pentru a dona 2% din impozitul pe venit puteti descarca Formularul 230

Nivelul cotizației este:

  • 100 lei pentru membrii  asociați;
  • 50 lei pentru membrii aspiranți;
  • membrii de onoare sunt scutiți de plata cotizației.

Extras din Statutul Asociației:

Cap. IX – Membrii

Art. 11. Pot fi membrii ai Asociaţiei atât persoanele fizice cât şi cele juridice. Consiliul Director va elabora Regulamentul şi condiţiile de aderare a persoanelor juridice, precum şi cuantumul cotizaţiei plătite de acestea.

Art. 12. Pentru ca o persoană fizică să dobândească calitatea de membru al asociaţiei trebuie să trimită formularul de aderare împreună cu CV-ul personal. Consiliul Director aprobă solicitarea de aderare, iar membrii acceptaţi au obligaţia de a achita taxa de înscriere şi cotizaţia în maxim 30 de zile de la data aprobării. Aprobarea se face cu votul a 2/3 din membrii Consiliului. În cazul neaprobării unei solicitări, Consiliul Director își va justifica în scris decizia.

Art. 13. Regulamentul şi condiţiile de aderare a persoanelor fizice, precum şi cuantumul taxelor de înscriere şi a cotizaţiei plătite de aceştia vor fi elaborate de Consiliul Director şi aprobate de Adunarea Generală.

Art. 14. Membrii Asociaţiei sunt: membrii fondatori, membrii asociaţi, membrii aspiranţi și membrii de onoare, conform definiţiilor de mai  jos:

1) Membrii fondatori sunt persoanele fizice care au participat la constituirea Asociaţiei, conform actelor destinate înregistrării legale a acesteia.

2) Membrii asociați. Pot deveni membri asociați doar acele persoane care desfăşoară o activitate practică (aplicativă sau de cercetare) în domeniul psihologiei sau profesiilor asociate (medicină, psihopedagogie specială, asistență socială) și au o experiența relevantă într-un domeniu al psihologiei. Nivelul de experiență poate fi dovedit prin activitatea desfășurată în funcția de psiholog în domeniul privat sau prin încadrarea pe post de psiholog într-o instituție/organizație/societate publică sau privată, participarea la proiecte de cercetare în domeniu, publicații.

3) Membrii aspiranţi. Pot fi membrii aspiranți persoanele licenţiate în domeniile conexe psihologiei, sau care sunt interesate de psihologie şi doresc să facă parte din asociaţie, studenţi de la facultăţile de psihologie sau conexe,  elevi interesaţi de domeniul psihologiei.

4) Membrii de onoare pot fi personalităţi din ţară sau din străinătate care prin activitatea lor s-au distins în domeniul de activitate al Psihologiei sau care sprijină în mod deosebit îndeplinirea scopului Asociaţiei. Dobândirea calităţii de membru de onoare se face prin hotărârea Consiliului Director şi este supusă votului Adunării Generale. Membrii de onoare nu sunt obligaţi la plata cotizaţiei şi a taxei de înscriere.

ADEZIUNE

(poate fi descărcată în format pdf)

            Subsemnatul(a)………………………………………………………………………………………………………. de profesie ………………………….. domiciliat/ă în ………………………………………….. strada ………………………………………., nr………., bloc……., scara……., etaj……, ap……., sector………, posesor(are) a CI seria ……, nr……………., eliberată la data de ……………….de către ………………, CNP………………………………………………………………, vă rog să aprobaţi înscrierea mea ca membru asociat / membru aspirant în Asociația Expert Psy, Asociația Psihologilor Specialiști.

          Am luat cunoştinţă de prevederile statutului asociației şi sunt de acord să îl respect. Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de etică profesională şi conduită morală. Mă oblig să achit cotizația anuală stabilită de Consiliul Director.

      Anexez CV și copii după următoarele documente care dovedesc nivelul de studii și experiența profesională:

Data:………………..                                                 Semnătura………………………..
Telefon…………..
E-mail:……………………..

Aprobat de Consiliul Director al Asociației Expert Psy la data………………….

Președinte,

Lasă un răspuns